1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. AG03(1) อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวักบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

AG03(1) อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวักบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาว ปริฉัตร ตอรบรัมย์

ประเภท นักศึกษา

AG03­­(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือน กันยายน 2564

จากที่พวกเราชาว U2T ได้จัดกิจกรรม ขึ้นในวันที่ 27,30 และ31 สิงหาคม 2564 ภายใต้ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากโควิด-19 นำทีมโดย อ.ดร. นันท์นภัส ปาลินทร ผศ.ดร. สายรุ้ง สอนสุภาพ และทีมผู้ปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ สุภาพร บุญมี และอาจารย์ มณีนุช ให้ศิริกุล จากสาขา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ให้ความรู้กับชาวบ้านในตำบลพรสำราญในการเฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรน่าในประเทศของเรา เพราะทุกวันนี้มีการแพร่ระบาดมากขึ้นและผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนพื้นที่ของตำบลพรสำราญพบว่ามีการกักตัวของคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและจะเป็นตำบลใกล้เคียงกันซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัดแล้วกลับมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน จากการให้ความรู้กับชาวบ้านนั้น ทำให้ชาวบ้านได้เข้าใจจุดประสงค์หลัก ของทางทีมงานชาว U2T ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพให้ปอดภัยจากโควิด-19 ตั้งแต่เริ่มออกจากบ้านไปในพื้นที่ต่างๆหรือสถานที่ที่ต้องพบปะผู้คน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร และพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไปด้วยทุกที่ และทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของต่างๆ ต้องล้างมือด้วยเจลหรือสบู่ทุกครั้ง และการล้างมือให้ถูกวิธี รวมถึงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุมกันให้กับร่างกายของเรา

อื่นๆ

เมนู