บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

( มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจําเดือน กันยายน)

นางสาววราภรณ์ อรรถมนัดถุ์ ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตําบลพรสําราญ)

          ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานตำบลพรสำราญ ได้จัดอบรมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะทางอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน” เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลพรสำราญในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านผักกาดหญ้า
ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก ดร.จารุณี ชัยโชติอนันต์ มาเป็นพิธีกรในการให้ความรู้แก่ชุมชน เกี่ยวกับการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกในชุมชน นำมาออกแบบเป็นกระเป๋าสะพายข้าง เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ภาพการอบรมในการออกแบบกระเป๋าสะพายข้างจากเสื่อกก

          ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก รศ.สมบัติ ประจญศานต์ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การออกแบบลายทอเสื่อให้แก่ชาวบ้านในชุมชน โดยได้ออกแบบลายทั้งหมด 10 ลาย เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ให้มีมูลค่า และเสริมช่องทางการจำหน่ายให้แก่ชุมชนต่อไป

ภาพการออกแบบลายเสื่อกก

อื่นๆ

เมนู