ข้าพเจ้า นายพันธ์พิเชษฐ์ แก้วไธสง บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: AG 03-1  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง โคก หนอง นา โมเดล

                   สืบเนื่องด้วยข้าพเจ้าได้เข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการนั้น ซึ่งปัจจุบันก็เป็นเดือนที่ 3 ของการปฏิบัติงาน ปัจจุบันทางหน่วยงานได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งรายละเอียดของการดำเนินโครงการข้าพเจ้าขอสรุปมาพอสังเขป ดังนี้

ที่มาของโครงการ

           โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล นั้น เป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการให้ประชาชนที่สนใจที่เข้าร่วมเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบของการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มาสมัครเข้าร่วม โดยทางกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้สมัครได้หมู่บ้านละ 1 ครัวเรือน และแยกโครงการออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. โครงการในงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนเอง และ 2. โครงการในงบประมาณเงินกู้ของรัฐบาลเพื่อฟื้นฟูประเทศจจากการระบาดของโรค โควิด 19 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบันนี้ โครงการได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนของการขุด โคก หนอง นา ในพื้นที่ของครัวเรือนที่ทำการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยขั้นตอนการดำเนินการขุด มีดังต่อไปนี้

การดำเนินโครงการ

                การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เริ่มต้นจากการสำรวจพื้นที่ของครัวเรือนเป้าหมาย และให้ครัวเรือนได้เลือกรูปแบบของการขุด ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ออกแบบรูปแบบแปลงมาให้หลากหลายรูปแบบ โดยมีแบบการขุดขนาด 1 ไร่ และ 3 ไร่ เมื่อครัวเรือนทำการเลือกรูปแบบแล้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอก็ให้ผู้รับเหมาทำการขุด และปัจจุบันก็ได้ดำเนินการขุดไปแล้วหลายแปลง ซึ่งโครงการนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นโครงการที่ดี เนื่องจากสามารถทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถผลิตอาหารเพื่อดำรงชีพได้โดยไม่ต้องพึ่งพานายทุน

อื่นๆ

เมนู