บทความ

ข้าพเจ้า นางสาว รัชนีกร รัตตาชู ประเภทนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ

อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)

รายงานปฏิบัติงาน เดือนสิงหาคม 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เป็นนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือ เพื่อพัฒนากำลังคน พัฒนาทักษะใหม่ และการลดความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน และในตอนนี้เกิดสถานการณ์รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีปัญหาตามมาหลายอย่างเช่น ประชาชนว่างงาน ขาดรายได้ มีแต่รายจ่าย จึงมีปัญหาหลายอย่างตามมาโครงการนี้จึงมุ่งเน้นที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน

 จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลพรสำราญ ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการนำเสื่อที่ชาวบ้านได้ทอ มาออกแบบลวดลายแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างวิทยากรกับชาวบ้าน เพื่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนและได้ให้ผู้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์ และได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู