ข้าพเจ้า นางสาว ณัฐธิรา  เพียรอดวงศ์ ตำแหน่ง กพร. ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. สพอ.คูเมือง จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ” โคก หนอง นา โมเดล ” โดยเชิญ นายมนูญ บุญมณี ผอ.กองช่าง จาก อบต.บ้านแพ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบแปลน การคำนวณปริมาตรดินขุด การวัดแปลง ปักหมุด และลงมือปฎิบัติจริง ณ แปลงนายสุนี คงหาดงาม ม.๖ บ้านสำโรง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สพอ.คูเมือง ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๔ ครัวเรือน เพื่อเตรียมความพร้อม และชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ และด้วยความถูกต้องและโปร่งใส

ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สพอ.คูเมือง ขับเคลื่อนโครงการ มท.สร้างสุข (Happy Creation) โดยร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน มอบของอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือน เด็กหญิงวิภาดา จันทร์ชาลี ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่บ้านกอกโคก หมู่ที่ ๒ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

       

ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือน นางประทุมรัตน์ มะราชสีห์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ครัวเรือนต้นแบบน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ณ บ้านกอกโคก หมู่ที่ ๒ ตำบลคูเมือง ทั้งนี้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้ครัวเรือนเป้าหมาย ในกิจกรรมแบ่งปันความมั่นคงทางอาหารโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กับโครงการ มท. สร้างสุข โดยกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไป

ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สพอ.คูเมือง ลงพื้นที่วัดแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านน้อยสุขสันต์ และบ้านหนองกุง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สพอ.คูเมือง จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนโดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สพอ.คูเมือง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าไหมลายลูกแก้วบ้านจิกใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้กลุ่มดำเนินการทอผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยอยู่ระหว่างการพัฒนา ปรับปรุง รูปแบบลายให้มีความทันสมัยและสวยงาม

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองติ้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียน OTOP ผลิตภัณฑ์ใหม่และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

         

 

คลิปวิดีโอการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชน ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG03 (1))

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู