บทความ

 เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวนัฐกาญจน์ ดีช่วย
ประเภท บัณฑิตจบใหม่
AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับตำบล เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่สามารถส่งออก ค้าขาย สินค้าอุปโภค บริโภค ได้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแค่ใช้สอยในชุมชน แต่ยังสามารถขายส่งออกไปยังชุมชนอื่น จังหวัดอื่น หรือการส่งออกต่างประเทศได้ โดยวิธีการคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน จากนั้นนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทางมหาลัยมีเข้าไปประสานกับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชน โดยนำมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจจากชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ในเดือนที่ 2 เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการไปลงพื้นที่มาวิเคราะห์ข้อมูล จากการสำรวจพบว่า

บ้านสำโรง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและบุตรหลานอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ วัยทำงานจะทำงานอยู่ที่อื่นและส่งเงินกลับมาให้ในการใช้จ่ายและเลี้ยงดูบุตรหลาน ส่วนคนวัยทำงานที่ยังอยู่ในพื้นที่จะทำอาชีพเกษตรกรหรืออาชีพอื่นๆบ้างที่มีที่ทำงานอยู่ไม่ไกลนัก อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนคืออาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ซึ่งทำในพื้นที่อาศัย ส่วนใหญ่จะเป็นที่นาของตนเอง บางส่วนก็มีการเช่าที่เพื่อทำการเกษตรและจ่ายค่าเช่าที่ให้เจ้าของเป็นรายปีตามจำนวนที่ที่เช่าไป การทำนาส่วนใหญ่จะทำไว้เพื่อบริโภคเนื่องจากราคาข้าวต่ำเมื่อขายก็ได้กำไรไม่มาก ชาวบ้านจึงหันไปปลูกอ้อยขายซึ่งทำรายได้ได้ดีกว่า อีกทั้งมีแหล่งรับซื้อที่อยู่ไม่ไกลก็คือโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ห่างจากพื้นที่ประมาณ 20 กิโลเมตร และมีการเลี้ยงสัตว์ หมู ไก่ วัว ควาย เอาไว้เพื่อบริโภคและค้าขาย

ภาพนาข้าว ไร่อ้อย ของชาวบ้านบ้านสำโรง

 

แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของชุมชนคือ ป่าไม้ อ่างเก็บน้ำ วัด แต่ยังไม่ได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งยังไม่ได้ทำรายได้ให้กับชุมชน และมีแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรแต่เป็นของเอกชนส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับรายได้กับที่นี้ อัตลักษณ์ของชุมชนในทุก ๆ ปีบ้านสำโรงจะมีประเพณีบุญบั้งไฟถวายหลวงพ่ออุดม เป็นประเพณีเพื่อขอบคุณหลวงพ่ออุดมที่ทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์ พืชพันธุ์เจริญงอกงาม มีการทอผ้าไหมเอาไว้สวมใส่และจัดจำหน่าย

ปัญหาในชุมชนที่พบคือเสียงดังจากเด็กขับรถจักรยานยนต์แข่งกันในเวลากลางคืน เนื่องจากชุมชนนี้มีพื้นที่ติดกับถนนใหญ่ซึ่งมีรถผ่านไปผ่านมามาก ปัญหาถนนทรุดโทรม และปัญหาขาดรายได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID 19) จากที่เมื่อก่อนสามารถรับจ้างเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว แต่ในตอนนี้การจ้างงานลดลง ทำให้คนว่างงานและขาดรายได้ จึงเป็นปัญหาที่ควรแก้โดยด่วน

ภาพลักษณะชุมชนบ้านสำโรงที่อยู่ติดถนนเส้นหลัก มีรถสัญจรจำนวนมาก

ลิงค์บทความ

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

 

ลิงก์วิดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู