โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1) รายงานผลการปกิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2564

การปฏิบัติงาน  ประจำเดือนเมษายน ของนางสาวอังคณา ตระกุลรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1)       ประเภทบัณฑิตจบใหม่

รายงานผลการปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดประชุม และผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุม ทาง Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ผู้ปฏิบัติงานมีการลงพื้นที่แต่ล่ะหมู่บ้าน เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลในส่วนของ สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล เช่น มีการเดินทางไปที่สถานที่ท่องเที่ยว “ไร่ดินชุ่มฟ้า” เป้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานแบบยั่งยืนตามรอยพ่อหลวงที่สร้างจากความมุ่งมั่นของเกษตกรรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “ป่ากินได้” เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 จากเคยปลูกอ้อยมากว่า 20 ปี ทำให้พื้นดินตายเพราะสารเคมี จนเมื่อปี 2559 ได้พลิกทำเกษตรแบบผสมผสานตามรอยพ่อ บนเนื้อที่ 13 ไร่ ปลูกผลไม้ พืช ผัก มากมาย เช่น มัลเบอร์รี่ 6 ชนิด ทั้งสายพันธ์ไทย-ต่างปรเเทศ มะละกอ เสาวรส อทผาลัม ฯลฯ

อินทะผาลัม ที่สร้างรายได้ 7 หลัก และหม่อนที่นำมาแปรรูปเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ของทางไร่ดินชุ่มฟ้า

ศึกษาเรียนรู้แหล่งโบราณสถาน เช่น พุทธสถานวัดโนนเมือง “ชื่อเก่า”คือ ( วัดโนนขมิ้น )

ลงไปหาชาวบ้าน ที่ผลิตสินค้า เช่น เสื่อทอเป็นลวดลายต่างๆ

การลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาเรียนรู้กับสิ่งที่มีอยู่ในตำบลเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ทีมผู้ปฏิบัติงาน จะดำเนินการพัฒนาตำบลให้ดีขั้นต่อไปค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=F4dpOMqmrjc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู