ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวอังคณา ตระกุลรัมย์

ประเภท  บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร AG03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงาน  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2564

ในส่วนของบ้านพรสำราญ มีการนำข้อมูลที่ออกสำรวจมาวิเคราะห์ ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน มี อาชีพหลัก คือ ทำนา ทำไร่ อาชีพ

เสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น  สุกร  เป็ด  ไก่  วัวควา

แหล่งท่องเที่ยวและและสถานที่สำคัญของชุมชน  คือ ป่าไม้  วัด  อ่างเก็บน้ำ  เช่น คลองอีสานเขียว มีความชำรุดทรุดโทรม  จึงส่งผลให้ช่วงมีฤดูฝนไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงทำนาได้  ชาวบ้านจึงต้องการการพัฒนาอ่างเก็บน้ำให้ดีขึ้นเพื่อที่จะสามารถรองรับน้ำไว้ใช้ได้ถึงฤดูแล้ง

 

 

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน จากการสำรวจ มีการทอเสื่อ  ทอไหม  สานกระติบข้าวไว้ใช้เองและขายบางส่วน  และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม  ให้เป็นกระเป๋าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไปอีกด้วย

 

          ความต้องการในการพัฒนาของคนในชุมชน  มีทั้งความต้องการองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาฝีมือในการออกแบบ ลวดลายการทอเสื่อ ทอไหม สานกระติบข้าว ให้มีลวดลายที่หลากลายและสวยงามมากขึ้น เพื่อที่จะได้ตรงตามความต้องการของตลาด และสร้างรายเพิ่มมากขึ้น และความรู้ในทางการทำเกษตรอินทรีย์ต่างๆ

          ปัญหาที่พบในชุมชน  

          –  ถนนในหมู่บ้านทรุดโทรมและมีน้ำขัง  ยิ่งหน้าฝนทำให้น้ำท่วมถนนเพราะไม่มีทางระบายน้ำออก ทำให้การสันจรไปมา ค่อนข้างระมัดระวัง

          –  น้ำที่ใช้ไม่สะอาด และไม่เพียงพอ

สรุป  การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้  ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้ถึงความต้องการ และปัญหาของคนในชุมชนขึ้น ทางทีมผู้ปฏิบัติงานจะช่วยแก้ไขและพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู