บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

(ประจำเดือน มีนาคม 2564)

นางสาว รัชนีกร รัตตาชู (ประเภทนักศึกษา) รับผิดชอบในพื้นที่ ตำบลพรสำราญ

                 ช่วงระยะแรก ที่ข้าพเจ้า และทีมงานปฏิบัติงานตำบลพรสำราญ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ทำให้ได้ทราบถึง  ความเป็นอยู่ของชุมชนทั้ง 19 หมู่บ้าน สภาพปัญหาของชุมชน ความต้องการของชุมชน และอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านใน     ตำบลพรสำราญจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล พบว่า ประชาชนในพื้นที่ตำบลพรสำราญ มีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก วิถีการผลิตส่วนใหญ่ของประชาชน คือ การทำนาข้าว และยังมีการปลูกพืชไร่ประกอบกับการทำนา พืชไร่ที่พบ ได้แก่ อ้อย และ มันสำปะหลัง  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่ออุปโภคและบริโภค เช่น วัว ควาย สุกร ไก่ และเป็ด พบว่าชุมชนมีความต้องการให้เข้าไปช่วยเหลือและอบรมเกี่ยวกับการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านหรือในพื้นที่และให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆในการทุ่นแรงในการทำงานเพื่อให้เกิดรูปแบบการทำงานต่างๆ แบบใหม่เกิดขึ้นกับชุมชนและประหยัดเวลาในการทำเกษตรกรรม จะทำให้มีการพัฒนาอาชีพเกษตรอย่างมากในชุมชนของตำบลพรสำราญทั้ง19หมู่บ้านจะช่วยในเรื่องกระตุ้นรายได้ของชุมชนอีกทั้งชุมชนก็ จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากการที่ทำงานแบบเดิมๆได้ความรู้ใหม่ๆนอกเหนือจากความรู้ที่เคยมีอยู่แล้วเพื่อที่จะได้พัฒนาให้ดีที่สุดต่อไป

            และในช่วงเดือน มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้และได้ลงพื้นที่ในบางครั้ง แต่ส่วนใหญ่จะได้กรอกแบบฟอร์ม 01 และ 02 ลงเว็บไซต์ของโครงการให้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย

อื่นๆ

เมนู