บทความ

 เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ( มหาวิทยาลัยสูตําบล  สร้างงรากแกวให้ระเทศ )(ประจําเดือน กุมภาพันธ์)

นางสาว รัชนกีร รัตตาชู ประเภทนักศึกษา (รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลพรสำราญ)

ระยะแรก อาจารย์ได็มีการนัดประชุมกันกับทีมงานทาง Google Meet ในเวลา 13.30 น. – 15.00 น.เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานและวางแผน เพื่อแบ๋งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน  ทมีงานมี การเข้าพบทาง อบต. พรสําราญ เกี่ยวกับรายละเอียด และจุดประสงค์ของการปฏิบัติงานโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งหนังสือขออนุญาตลงพื้นที่สํารวจข้อมูลในตําบลพรสําราญ ตําบลพรสําราญ แบ่งเขตการปกครอง เป็น 18 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บา้นโคกเพชร , หมู่ 2 บ้านหัวถนน , หมู่ 3 บ้านตระคร้อ , หมู่ 4  บ้านพร สําราญ , หมู่ 5 บ้านสําโรง , หมู่ 6 บ้านสระบัว , หมู่ 7 บา้นหนองดุมน้อย , หมู่ 8 บ้านสระประคํา , หมู่9  บ้าน หนองกุง , หมู่ 10 บ้านโนนย่านาง , หมูา่11 บ้านผักกาดหญ้า , หมู่ 12 บา้นโนนเมือง , หมู่ 13 บ้านจังหัน , หมู่ 14 บ้านเสม็ด , หมู่ 15 บ้านเพชรบูรพา , หมู่16 บ้านหนองขวางน้อย , หมู่ 17 บ้านบวัทอง , และหมู่18  บ้าน ปะเคียบ  ระยะที่สอง ได้นัดวันเพื่อลงพื้นที่คือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เพื่อไปขออนุญาตลงพื้นที่ที่ อบต.พรสําราญ

และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพบ้านโนนย่านาง เพื่อไปขอข้อมูลเบื้องต้น ข้าพเจ้าและทมีงานได้มีการนัดประชุมกัน วางแผนการทํางาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ สํารวจข้อมูลทั้งหมด  6 หมู่บ้าน ได่แก่ บ้านหนองขวางใหญ่ บ้านหนอง ขวางน้อย บ้านหนองดุมน้อย บ้านจังหัน บ้านสระบัว และ บ้านสระประคํา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทํา แบบสอบถามของคนในชุมชนเกี่ยวกับ แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน

และแบบฟอรม์02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกจิ สังคมและสงิ่แวดล้อมอย่างยั่งยืนของคนในชุมชน

ต่อมา ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงานในช่วง วันศุกร์-อาทิตย์ เพื่อไปเก็บข้อมูลที่ตกหล่นจากกลุ่มประชาชน และ บัณฑิตจบใหม่ มาทําเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้สมบูรณ์เรียบร้อย ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน จะดําเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนในชุมชนทุกหมู่บ้านในตําบลพรสําราญต่อไป เก็บรวบรวมขอมูลมาประเมินภาพรวมของชุมชนและตําบล เพื่อทําการวิเคราะห์สรุปปัญหาและความ ต้องการของคนในชุมชน เพื่อหาแนวทางการแก้ป้ญหาและพัฒนาชุมชน

ลงพื้นที่ข้อข้อมูลเบื้องต้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนย่านาง

 

อื่นๆ

เมนู