การปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของนางสาวพรรณราย เทพผา ผู้ปฏิบัติงานประจำหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG 03 (1) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทักษะด้านต่างๆ อันนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาและต่อยอดสู่การประกอบอาชีพต่อไป

ในการปฏิบัติงานระยะแรก ผู้ปฏิบัติงานได้ปฎิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ตำบลพรสำราญ โดยผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมวางแผนการลงพื้นที่เพื่อวางแผนการจัดเก็บข้อมูลศักยภาพรายตำบล 16 เป้าหมาย และการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานในชุมชน และแบบฟอร์ม  02 การสำรวจการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานและทีมงานได้มีการประชุมประสานการทำงานร่วมกันภายในทีมเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ของการทำงานตามที่กำหนด จากการประชุมวางแผนของทีมผู้ปฏิบัติงานได้ข้อมูลโดยสรุป ดังนี้

ตำบลพรสำราญ แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 18 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ 1 บ้านโคกเพชร , หมู่ 2 บ้านหัวถนน , หมู่ 3 บ้านตระคร้อ , หมู่ 4 บ้านพรสำราญ , หมู่ 5 บ้านสำโรง , หมู่ 6 บ้านสระบัว , หมู่ 7 บ้านหนองดุมน้อย , หมู่ 8 บ้านสระประคำ , หมู่ 9 บ้านหนองกุง , หมู่ 10 บ้านโนนย่านาง , หมู่ 11 บ้านผักกาดหญ้า , หมู่ 12 บ้านโนนเมือง , หมู่ 13 บ้านจังหัน , หมู่ 14 บ้านเสม็ด , หมู่ 15 บ้านเพชรบูรพา , หมู่  16 บ้านหนองขวางน้อย , หมู่ 17 บ้านบัวทอง , และหมู่ 18 บ้านปะเคียบ ซึ่งทีมผู้ปฏิบัติงานได้นำข้อมูลข้างต้นไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป

การปฏิบัติงานระยะที่สอง ทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในทีมผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ผู้นำชุมชน โดยมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานที่ได้รับการมอบหมายในครั้งนี้

การปฏิบัติงานระยะที่สาม ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมีการสำรวจพื้นที่ในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผลกระทบจากโรคการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 แบบฟอร์ม (02)

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล พบว่า ประชาชนในพื้นที่ตำบลพรสำราญ มีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก วิถีการผลิตส่วนใหญ่ของประชาชน คือ การทำนาข้าว และยังมีการปลูกพืชไร่ประกอบกับการทำนา พืชไร่ที่พบ ได้แก่ อ้อย และ มันสำปะหลัง  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่ออุปโภคและบริโภค เช่น วัว ควาย สุกร ไก่ และเป็ด เป็นต้น ปัญหาที่พบในชุมชนคือ ปัญหาความยากจน และปัญหาภาระหนี้สินที่เกิดจากการทำเกษตรกรรม เนื่องจากประชาชนได้มีการกู้เงินเพื่อนำมาเป็นต้นทุนสำหรับการทำเกษตรกรรม เช่น ค่าวัตถุดิบในการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ และค่าปุ๋ยเคมี ค่าเครื่องมือหรือเครื่องทุ่นแรงในการผลิต รวมไปถึงค่าจ้างแรงงานในการผลิต เป็นต้น ในระยะการทำงานขั้นต่อไปทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานจะนำข้อมูลจากการสำรวจข้างต้นนี้ มาศึกษาเพื่อทำการวิเคราะห์ สรุปปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู