นางสาวปาลิตา  เดิมทำรัมย์

กลุ่มประชาชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติการ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การลงพื้นที่ ได้มีการนัดการประชุมของกลุ่มตำบลพรสำราญ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ เพื่อจะได้ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน วางแผน แบ่งงานในการสำรวจข้อมูล

การลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลในแต่ละหมู่บ้าน ต่างให้ความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างมาก ในการลงพื้นที่ครั้งแรกนี้ เป็นการส่งหนังสือให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ก่อน และได้อธิบายถึงจุดประสงค์ของโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ทั้งนี้ ได้ประสานให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ทราบ ถึงโครงการและจะมีทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ในหมู่บ้านเพื่อสำรวจข้อมูล

ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของประชาชน ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเก็บข้อมูลในชุมชนนั้น ยังพบปัญหา เนื่องด้วย สถานการณ์ในช่วงนี้ ทำให้ชาวบ้านยังมีความหวาดระแวง เกี่ยวไวรัสโคโรน่า 2019 จึงยากต่อการสำรวจ แต่ทีมงานการสำรวจได้มีการป้องกันตัวเองและทีมงานเป็นอย่างดี ได้เตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อ เช่น เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น และชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่บ้าน จึงทำให้การสำรวจในครั้งนี้มีความล่าช้าอยู่บ้าง แต่ชาวบ้านที่อยู่ก็ให้ความร่วมมือในการสำรวจเป็นอย่างดี ชาวบ้านบางรายจะเล่าถึงปัญหาถึงชุมชนที่ได้รับให้กลุ่มทีมงานฟัง อย่างเช่น การขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ ในครัวเรือน บางหมู่บ้านเล่าถึงแสงสว่างของชุมชน ยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ในหมู่บ้านเกิดอุบัติเหตุในชุมชนบ่อยครั้ง บางหมู่บ้านมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่กลุ่มทีมงานลงพื้นสำรวจข้อมูลและมีการต้อนรับเป็นอย่างดี จึงทำให้กลุ่มทีมงานมีความสนุกสนานต่อการพบปะประชาชนในตำบลพรสำราญเป็นอย่างมาก

 

 

 

อื่นๆ

เมนู