นางสาวอังคณา ตระกุลรัมย์
ประเภท บัณฑิตจบใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง

รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ระยะแรก อาจารย์มีการนัดประชุมกันกับทีมงานทาง Google Meet ในเวลา 13.30 น. – 15.00 น. เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานและวางแผน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน ทีมงานมีการเข้าพบทาง อบต. พรสำราญ เกี่ยวกับรายละเอียด และจุดประสงค์ของการปฏิบัติงานโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งหนังสือขออนุญาตลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในตำบลพรสำราญ

ระยะสอง ได้ลงพื้นที่ ทั้ง 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพรสำราญ บ้านผักกาดหญ้า บ้านโนนย่านาง บ้านโนนเมือง บ้านสระปะคำ บ้านสระบัว บ้านหนองขวาง ใหญ่ บ้านหนองขวางน้อย บ้านจังหัน บ้านหนองดุมน้อย บ้านสำโรง บ้านตะคร้อ บ้านน้อยสุขสันต์ บ้านหนองกุง บ้านหัวถนน บ้านโคกเพชร บ้านเพชรบูรพา บ้านบัวทอง บ้านเสม็ด เพื่อส่งหนังสือขอลงพื้นที่ให้กับผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบว่าจะมีทีมงามจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ามาสอบถาม เก็บข้อมูล เพื่อให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ตอบแบบสอบถามเป็นไปด้วยดี

ระยะสาม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงาน เพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน มีในส่วนแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือน บุคคล (01) และในส่วนของผลกระทบโรคระบาด โควิด-19 (02)และกิจกรรมที่น่าสนใจในแต่ละหมู่บ้านที่พบ มีบ้านบัวทองมีกลุ่มทอผ้า และกลุ่มทำพวงหรีด บ้านหนองขวางมีกลุ่มทอผ้า มีการขายผ้าที่ทอ และมีการนำผลงานไปโชว์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาแล้ว

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของคนในชุมชน ก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ขาดแคลนน้ำสะอาดใช้ ที่กักเก็บน้ำไม่พอใช้ในช่วงฤดูแล้ง ขาดแสงสว่างทางเข้าหมู่บ้าน เช่น ไฟทางเข้าหมู่บ้านพรสำราญ ทำให้มองไม่เห็นทางเข้าหมู่บ้าน และทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมีปัญหาความยากจนจึงทำให้เกิดหนี้สิน ในส่วนการสำรวจเรื่องผลกระทบ โควิด-19 ชาวบ้านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาด โควิด-19 และมีวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างดี

สรุป การลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทำให้การเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ ฝ่ายทีมผู้ปฏิบัติงานจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู