โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับตำบล เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่สามารถส่งออก ค้าขาย สินค้าอุปโภค บริโภค ได้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแค่ใช้สอยในชุมชน แต่ยังสามารถขายส่งออกไปยังชุมชนอื่น จังหวัดอื่น หรือการส่งออกต่างประเทศได้ โดยวิธีการคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน จากนั้นนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทางมหาลัยมีเข้าไปประสานกับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชน โดยนำมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจจากชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งในเดือนแรกของการปฏิบัติงานหลังจากที่ได้รับการอบรมจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว      จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อเข้าไปสำรวจข้อมูลชุมชนที่ได้รับมอบหมายคือ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง        จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลที่สำรวจตามฟอร์ม 01 เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เช่น อาชีพของคนในชุมชน รายได้ จุดเด่นของชุมชน สถานที่สำคัญในชุมชน สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในชุมชน เป็นต้น  แบบสำรวจข้อมูลฟอร์ม 02 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID 19) เนื่องจากในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงมีการสอบถามความเข้าใจของชาวบ้านเกี่ยวกับโรคจากการติดเชื้อ COVID 19 ว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับการป้องกัน การรักษาของโรค หากมีชาวบ้านที่ยังไม่ทราบข้อมูล ผู้ปฏิบัติงานจะให้ข้อมูลในการป้องกันตัวจากโรค เพื่อลดการแพร่ระบาด และรักษาสุขอนามัยของคนในชุมชนไม่ให้ติดโรค หลังจากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนำมาสรุปและหาทรัพยากรที่น่าสนใจที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พบว่าหลายชุมชนมีการรวมกลุ่มทำสินค้า OTOP ของชุมชนตนเองอยู่บ้าง แต่ยังไม่มีการขยายช่องทางการขายไปสู่ตลาดใหญ่   ซึ่งบ้านพรสำราญ      ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการรวมกลุ่มทอผ้าไหม และการสานกระติบข้าวเหนียว เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน

(ภาพประกอบ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนกระติบข้าวสานมือจากต้นไหล)

ส่วนการสำรวจศักยภาพรายตำบล ตำบลพรสำราญจากการสำรวจเป้าหมาย 16 ประการ ที่เกี่ยวกับทรัพยากร แหล่งน้ำ สัมมาชีพ และอื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่ประชากรในตำบลพรสำราญจะมีอาชีพทำการเกษตร โดยเน้นที่การทำนาข้าว และการปลูกอ้อย ซึ่งการปลูกอ้อยจะมีจุดรับซื้อที่อยู่ไม่ไกลนักคือโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์

(ภาพประกอบ พืชทางการเกษตรที่นิยมปลูกในชุมชน ข้าว อ้อย )

หลังจากนี้ก็จะเป็นการเข้าไปในชุมชนเพื่อให้ความรู้และพัฒนาสินค้าร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจเป็นลำดับต่อไป

AG03(1) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชน ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู