บทความ

เรื่อง ประวัติของวัดโนนยานาง

ข้าพเจ้านายรัตน์ภิรมย์ เดิมทำรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานในหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0

และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)

ประเภทบัณฑิตจบใหม่

การลงพื้นที่หาข้อมูลในด้านแหล่งท่องเที่ยวของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากที่ได้สำรวจพบว่าตำบลพรสำราญมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศาสนสถาน โดยวัดโนนยานางเป็นศาสนสถานแห่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจอยู่

ประวัติและความเป็นมาวัดบ้านโนนยางนาง

วัดโนนยานาง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2483 โดยมีนายทอน ปีนะการัง ได้บริจาคที่ดินในการก่อสร้าง โดย

ความร่วมือในชุมชนที่ต้องการมีวัดเป็นของตนเองในการทำบุญ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้สร้าง

ศาลาไม้ขึ้น 1 หลังและกูฏิไม้ 1 หลัง ได้นิมนต์พระซาลี (ไม่ทราบฉายา)มาจำพรรษาอยู่จนถึงปี พ.ศ.2500

ย้ายออกไปจำพรรษาที่อื่น ทำให้วัดไม่มีพระอยู่ เมื่อปี พ.ศ.2500 จึงได้นิมนต์ พระจันทร์ (ไม่ทราบฉายา)

มาอยู่ประจำวัดจนถึง พ.ศ.2503 ได้ย้ายออกไปจำพรรษาที่อื่น วัดจึงขาดพระประจำวัด ปี พ.ศ. 2503 จึงได้

นิมนต์พระนิเวศน์ (ไม่ทราบฉายา) มาอยู่ประจำวัด และเมื่อปี พ.ศ.2506 ได้ย้ายไปจำพรรษาที่อื่นจึงทำให้

วัดไม่มีพระอยู่ ทำให้ชาวบ้านไม่มีพระที่จะทำบุญ ปี 2506 จึงได้นิมนต์พระจรูญ (ไม่ทราบฉายา) มาอยู่

ฉลองศรัทธาญาติโยม อยู่มาถึงปี พ.ศ.2507 ได้ย้ายไปจำพรรษาที่อื่น วัดจึงขาดพระ ปี พ.ศ.2507

ข้าวบ้านจึงได้นิมนต์พระพรม (ไม่ทราบฉายา) มาอยู่ อยู่มาถึงปี 2508 ได้ย้ายไปจำพรรษาที่อื่น หลังจาก

นจะมีพระจรเข้ามาอยู่ไม่กี่วันก็ย้ายออกจนมาถึงปี 2528ได้นิมนต์ พระเกษม สมาจาโร มาอยู่

การแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสมาจนถึงปี พ.ศ.2538 พระเกษม สมาจาโร ได้ลาสิกขา วัดจึงขาดพระผู้นำ แต่ยัง

มีพระเข้ามาอยู่เรื่อยๆ และปี 2541 ได้มีคนในหมู่บ้านมาอุปสมบท เมื่อครบกำหนดแต่งตั้งเจ้าอาวาสจึงได้

แต่งตั้งเจ้าอาวาสขึ้น ในปี พ.ศ. 2546 เจ้าอาวาสใหม่มีนามพระอธิการอ้วน จกุกวโร และเป็นเจ้าอาวาส

มาจนถึงปัจจุบัน ได้ทำการบูรณสังชณ์ศาลกุฏิให้ดีขึ้นและสร้างศรัทธาให้กับชาวบ้านเวลาจัดกิจกรรมวัน

สำคัญทางพระพุทธศาสนามีผู้มาร่วมกิจกรรมประมาณ 100-150 คน

อุโบสถ วัดโนนยานาง

 

อื่นๆ

เมนู