บทความ

เรื่อง ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวชัชฎาภรณ์ โพธิบัติ

ประเภทนักศึกษา

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนและการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การยกระดับสินค้า OTOP การยกระดับการท่องเที่ยว การเพิ่มรายได้ห้แก่ชุมชน การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านให้เกิดหลากหลายและเป็นที่รู้จักมากขึ้น

โครงการกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ภายใต้กิจกรรมการเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นๆให้แก่ชุมชน ได้จัดขึ้นภายในวันที่8-9 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นการปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากกระติบข้าว ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการพัฒนาลวดลายใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความประณีตและได้ลงมือสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ด้วยตนเอง

อื่นๆ

เมนู