บทความ

เรื่อง พุทธศาสนสถานที่น่าท่องเที่ยวของตำบลพรสำราญ

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวชัชฎาภรณ์ โพธิบัติ

ประเภทนักศึกษา

จากการที่ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด19 ได้ทราบถึงคนในชุมชนต่างมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโควิด19 ทำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับอาชีพของคนในชุมชนที่ทำให้รายได้ลดลง บางครัวเรือนก็คือได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดการว่างงานของครัวเรือน ในเดือนที่แล้วทางผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านให้เป็นสินค้าO-TOPเพื่อที่จะส่งออกสู่ชุมชนและเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้ได้มีการระบาดของไวรัสโคโรน่าอย่างแพร่หลาย จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถนัดหมายคนในชุมชนมาอบรมงานต่อจากเดือนที่แล้วได้ ทางผู้ปฏิบัติงานจึงได้เล็งเห็นว่ายังมีศาสนสถานอีกหลายแห่งภายในตำบลที่สามารถนำมาเผยแพร่ออกเป็นพุทธศาสนสถานที่น่าท่องเที่ยวได้ ผู้ปฏิบัติงานจึงได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลในส่วนนี้มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้เห็นความสวยงามของศาสนสถานนั้นๆ นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานได้ให้คำปรึกษา และคำแนะนำกับคนในชุมชนมาโดยตลอดในการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นทางผู้ปฏิบัติงานจะทำการนัดคนในชุมชนจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ต่อไป

อื่นๆ

เมนู