1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. กิจกรรม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ AG03(1)

กิจกรรม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ AG03(1)

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวนัฐกาญจน์ ดีช่วย
ประเภท บัณฑิตจบใหม่
AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับตำบล เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่สามารถส่งออก ค้าขาย สินค้าอุปโภค บริโภค ได้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแค่ใช้สอยในชุมชน แต่ยังสามารถขายส่งออกไปยังชุมชนอื่น จังหวัดอื่น หรือการส่งออกต่างประเทศได้ โดยวิธีการคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน จากนั้นนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทางมหาลัยมีเข้าไปประสานกับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชน โดยนำมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจจากชุมชนได้อย่างยั่งยืน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมภายในตำบลพรสำราญที่มีการทอเสื่อภายในชุมชน ซึ่งมีการทออย่างแพร่หลายในแต่ละหมู่บ้าน แต่ยังเป็นเพียงการทอเพื่อใช้ในครัวเรือนและแจกจ่ายให้ญาติพี่น้อง ทางหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1) จึงได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาให้ความรู้กับชาวบ้าน

 

(อาจารย์ประจำหลักสูตรพูดคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับโครงการ)

                ดร.จารุณี ชัยโชคอนันต์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในโครงการ โดยการเริ่มพูดคุยกับชาวบ้านถึงทรัพยากรที่มีอยู่ และวิธีทางที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยได้ให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นว่าอยากจะพัฒนาเสื่อที่มีอยู่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อะไรบ้าง จึงได้ข้อสรุปว่าเป็น กระเป๋า อาสนะสงฆ์ และเสื่อโยคะ ซึ่งในการลงมือปฏิบัติจะเป็นกิจกรรมในโครงการถัดไป

 

(วิทยากรบรรยายให้ความรู้)

 

(ชาวบ้านปรึกษากันเรื่องผลิตภัณฑ์ที่จะทำ)

(บรรยากาศการจัดโครงการ)

 

 

 

ลิงค์บทความ

กิจกรรม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ AG03(1)

 

ลิงค์วิดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู