เรื่อง กิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล

ข้าพเจ้า นายพันธ์พิเชษฐ์ แก้วไธสง บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG 03-1  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

สืบเนื่องจากปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และเป็นการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพ และอาหาร ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่อำเภอพุทไธสงได้ดำเนินการขุดปรับแปลงพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง จึงได้จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี หรือเรียกว่า การลงแขกเอามื้อเอาแรงทำงาน

การเอามื้อสามัคคีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสงนั้น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ หมู่ที่ 3 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายอำเภอพุทไธสงเป็นประธานเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และผู้รับจ้างโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครังนี้ โดยการเอามื้อสามัคคีครั้งนี้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกป่า
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกไม้ 5 ระดับ ปลูกพืชผักสวนครัว การทำอาหารปลาจากฟางข้าว การห่มดินด้วยฟางข้าว การปล่อยพันธุ์ปลา โดยทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ต่างเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตรมาเอง เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันโดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย

จากการดำเนินกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 นั้น ถือว่าประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจและมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมการลงแขก เอามื้อเอาแรงของประชาชนในภาคอิสานให้คงอยู่สืบไป

อื่นๆ

เมนู