ข้าพเจ้า นายพันธ์พิเชษฐ์ แก้วไธสง บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG 03-1  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

             เนื่องด้วยวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุคนจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งทราบกันดีว่าป่าไม้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งวัตถุดิบต่างๆ เป็นแหล่งหมุนเวียนออกซิเจนของประเทศ เป็นแหล่งดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งค้นพบเภสัชกรรมใหม่ๆ และอีกหลายอย่างที่ป่าไม้นั้นมีความสำคัญกับมนุษย์ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง ได้เล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าเพื่อเก็บรักษาป่าไม้ให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป

การจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสงนั้น ได้ดำเนินกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในตำบลบ้านเป้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ชาวบ้านในพื้นที่ และผู้รับจ้างตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้กับครัวเรือนต้นแบบ และประชนชนทั่วไปให้ตระหนักถึงประโยชน์ของป่าไม้ และร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชนให้ยั่งยืนสืบไป

  

อื่นๆ

เมนู