บทความ

เรื่อง อบรมโครงการสร้างผลิตภัณฑ์O-TOP ส่งออกสู่ตลาดเพื่อสร้างรายได้

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวชัชฎาภรณ์ โพธิบัติ

ประเภทนักศึกษา

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ และจัดอบรมเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์O-TOP และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์เสื่อกก โดยมี ดร.จารุณี ชัยโชติอนันต์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา และสร้างสรรผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น และแปลกใหม่มากขึ้น โดยการให้เกษตรกรที่เข้าร่วมได้ทำการลองออกแบบลวดลาย และถ่ายทอดความรู้สึกของผลิตภัณฑ์ที่ตนเองได้ออกแบบขึ้นมา และบอกเทคนิคเกี่ยวกับการทอเสื่อยังไงให้ออกมาเป็นลวดลาย และเส้นที่เรียงสวยงาม ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้เป็นการสนับสนุนกิจกรรมของคนในชุมชนที่มีการทอเสื่อไว้เพื่อใช้สอยภายในครัวเรือน และแจกจ่ายพี่น้อง ให้มีการยกระดับจากผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นเพื่อใช้สอยสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า O-TOP ของคนในชุมชน

ดร.จารุณี ชัยโชคอนันต์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในโครงการ และบอกแนวทางในการยกระดับผลิตภัณฑ์

 

บรยากาศการจัดโครงการ

 

อื่นๆ

เมนู