บทความ

เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะทางอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวชัชฎาภรณ์ โพธิบัติ

ประเภทนักศึกษา

​ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานตำบลพรสำราญ ได้จัดอบรมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะทางอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน” เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลพรสำราญในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านผักกาดหญ้า
ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

​ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก ดร.จารุณี ชัยโชติอนันต์ มาเป็นพิธีกรในการให้ความรู้แก่ชุมชน เกี่ยวกับการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกในชุมชน นำมาออกแบบเป็นกระเป๋าสะพายข้าง เพื่อเพิ่มผลผลิตและต่อยอดรายได้ให้แกคนในชุมชน

ในส่วนของวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก รศ.สมบัติ ประจญศานต์ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การออกแบบลวดลายการทอเสื่ออย่าหลากหลาย เพื่อที่จะสามารถต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และนำออกขายสู่ตลาดต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู