บทความประจำเดือนกรกฎาคม

หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)

ผู้ปฏิบัติงาน นาย ชัยโชติ  การรัมย์

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้การลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล จึงทราบว่าชาวบ้านตำบลพรสำราญส่วนใหญ่มีการทอเสื่อ เพื่อให้ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน และเป็นการสร้างอาชีพใหม่แก่ชาวบ้าน จึงได้มีการจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ โดย ดร. จารุณี ชัยโชติอนันต์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่ชาวบ้าน การพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ เทคนิคการย้อมสี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก เช่น การพัฒนาลวดลาย การนำต้นกกหรือต้นไหลซึ่งเป็นวัสดุที่นำมาใช้ในการทอมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น หมวก กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการนี้จะทำให้ชาวบ้านนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือน และสามารถส่งออกเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

อื่นๆ

เมนู