บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวชัชฎาภรณ์  โพธิบัติ

ประเภทนักศึกษา

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม ได้ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนบ้านผักกาดหญ้า เพื่อที่จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พบว่าคนในชุมชนบ้านผักกาดหญ้า ได้มีการทำการทอเสื่อจากต้นกก การทอเสื่อของคนในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นการทอไว้เพื่อให้ญาติที่มาเยี่ยมเยือน และไม่ได้นำเสื่อออกขายสู่ตลาด    ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าไปสอบถามและได้เห็นถึงปัญหาในการส่งเสริมรายได้ของคนในชุมชน และจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าภายในชุมชน ผู้ปฏิบัติงานจึงนำผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกกมาเป็นสินค้าที่จะต่อยอดในการออกแบบลวดลายที่แปลกใหม่ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านให้เป็นสินค้าO-TOPออกสู่ตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน

ผลิตภัณฑ์การทอเสื่อกก

อื่นๆ

เมนู