บทความ

เรื่อง รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวชัชฎาภรณ์ โพธิบัติ

ประเภทนักศึกษา

จากการที่ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด19 ได้ทราบถึงคนในชุมชนต่างมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโควิด19 ทำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับอาชีพของคนในชุมชนที่ทำให้รายได้ลดลง บางครัวเรือนก็คือได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดการว่างงานของครัวเรือน ในเดือนที่แล้วทางผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านให้เป็นสินค้าO-TOPเพื่อที่จะส่งออกสู่ชุมชน

ในเดือนนี้ได้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงอีกครั้ง จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ไม่สะดวก และปฏิบัติงานได้บางส่วน ทางมหาลัยจึงมีโครงการ “รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” จัดขึ้นเพื่อที่จะได้เข้าไปให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสโควิด19

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ได้มีการวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้าร่วม และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า วิธีการป้องกันเชื้อ และการฉีดวัคซีน ได้มีการเชิญชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัส ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างให้ความร่วมมืออย่างดี

อื่นๆ

เมนู