บทความ

เรื่อง ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวชัชฎาภรณ์ โพธิบัติ

ประเภทนักศึกษา

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนและการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การยกระดับสินค้า OTOP การยกระดับการท่องเที่ยว การเพิ่มรายได้ห้แก่ชุมชน การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านให้เกิดหลากหลายและเป็นที่รู้จักมากขึ้น

โครงการจัดตั้งกลุ่ม OTOP ตำบลพรสำราญเป็นการปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้การจัดตั้งกลุ่ม OTOP ตำบลพรสำราญการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ได้เริ่มทำการจัดขึ้นใหม่ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กระติบข้าว กระเป๋าถือ แผ่นรองนั่งจากกก (อาสนะ) เสื่อพับทอมือ ผ้าพันคอเสื่อกกทอมือ เป็นการพัฒนาลวดลายใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความประณีตและได้ลงมือสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ด้วยตนเอง

 

อื่นๆ

เมนู