ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวนัฐกาญจน์ ดีช่วย
ประเภท บัณฑิตจบใหม่
AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับตำบล เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่สามารถส่งออก ค้าขาย สินค้าอุปโภค บริโภค ได้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแค่ใช้สอยในชุมชน แต่ยังสามารถขายส่งออกไปยังชุมชนอื่น จังหวัดอื่น หรือการส่งออกต่างประเทศได้ โดยวิธีการคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน จากนั้นนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทางมหาลัยมีเข้าไปประสานกับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชน โดยนำมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจจากชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ในเดือนที่ 4 จากการได้ลงพื้นที่ภายในตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลายในแต่ละหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย ที่สามารถนำไปตัดเป็นชุดหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าได้ ผลิตภัณฑ์ที่ในหลายหมู่บ้านทำเป็นส่วนใหญ่และมีความน่าสนใจในการพัฒนาคือการทอเสื่อจากต้นกก นอกจากจะทอไว้สำหรับเป็นเสื่อปูนั่งแล้ว ยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกโดยนำไปทำกกระติบข้าว หรือกระเป๋าได้อีกด้วย และสามารถย้อมสีต้นกกเพื่อทำเป็นลวดลายที่สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

(ผลิตภัณฑ์การทอเสื่อกกในชุมชนตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์)

          ในส่วนของชาวบ้านตำบลพรสำราญที่มีการทอเสื่อคือใช้เป็นเสื่อปูนั่งธรรมดาไม่ได้มีลวดลายที่หลากหลายและยังไม่มีการนำออกไปขายนอกพื้นที่ ทำเพื่อใช้ในครอบครัวและแจกญาติพี่น้องเท่านั้น ทางหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ         อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1) จึงได้มีการเตรียมการจัดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้าน  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานและการรับรอง และการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น

(ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากต้นกก)

          ตลอดระยะเวลาที่มีการลงพื้นที่ชาวบ้านมีความน่ารัก เป็นกันเอง และต้อนรับทีมผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี อีกทั้งยังให้ความร่วมมือในการทำทุกกิจกรรมและยังร่วมเสนอความคิดเห็นให้งานออกมาดีเพื่อพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

(ภาพการลงพื้นที่ในชุมชนตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์)

 

ลิงค์บทความ

วิถีชีวิตและผลิตภัณฑ์ในชุมชนเกษตรกร ตำบลพรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ลิงค์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู