รายงานผลปฏิบัติการเดือนพฤษภาคม 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายมานพ มาตราตัง

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                  
          ข้าพเจ้าและทีมงานได้วางแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การทอเสื่อในชุมชนเพิ่มเติม เพื่อยกระดับสินค้าในชุมชน และส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลพรสำราญ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การทอเสื่อ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน เนื่องจากต้นกกหรือต้นไหลสามารถหาได้จากธรรมชาติ เกิดเองตามพื้นที่ในชุมชน ชาวบ้านจึงนำมาทอเสื่อเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันซึ่งชาวบ้านใช้งานแค่เป็นเสื่อไว้ปูนั่งเท่านั้น มีลวดลายธรรมดาๆ ไม่โดดเด่น ไม่หลากหลาย แต่ถ้าหากชาวบ้านนำเสื่อหรือต้นกกต้นไหลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้หลากหลายก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าของต้นกกหรือต้นไหลได้ โดยต้องการให้ความร่วมมือกับทีมงานของเราเพื่อประสานกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดหาวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย  และพัฒนาลวดลายให้หลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งชาวบ้านยังต้องการช่องทางการตลาดเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ให้สามารถจำหน่ายได้ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ภายในประเทศหรืออาจจะมีการส่งออกนอกประเทศได้ในอนาคต

           ข้าพเจ้าและทีมงานพร้อมจะดำเนินงานต่อไปเพื่อส่งเสริมและยกระดับสินค้าให้ชาวบ้านมีมูลค่าของผลิตภัณฑ์มากขึ้นและมีรายได้มากขึ้น ทั้งนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับชาวบ้านผู้ที่กำลังว่างงานหรืออยากมีรายได้เสริม แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ใกล้เคียง จึงต้องมีการปรับรูปแบบการทำงานใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

 

                                                                                      

อื่นๆ

เมนู