รายงานผลปฏิบัติการเดือนมีนาคม

 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวนิภาพร แขนคันรัมย์

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

จากที่ทีมงานผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนและสอบถามข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรค covid-19 (02) และแบบรายงานสภาพตำบล (05) ของชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลพรสำราญ โดยการสุ่มสำรวจ 50% ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในชุมชน สามารถสรุปและวิเคราะห์ได้เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

 

ด้านการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ เป็นหลัก อีกส่วนประกอบอาชีพต่างกันออกไป ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับข้าราชการ รับจ้างทั่วไป และยังพบว่า มีผู้ว่างงานในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้จากการสำรวจบางครัวเรือนยังพบว่า มีผู้ป่วยติดเตียงหรือมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

ด้านรายได้จากการผลิต ช่วงเวลาในการผลิตส่วนใหญ่จะทำจำนวน 1 ครั้งต่อปี แหล่งเงินทุน มาจากของตัวเองบ้าง กู้ยืมบางส่วนบ้าง กู้ยืมทั้งหมดบ้าง จากการสุ่มสำรวจสรุปรายได้แต่ละครัวเรือนจากการผลิตของกลุ่มคนส่วนใหญ่จะพบว่า รายได้ของผลผลิตต่อปีน้อยมาก บางรายเมื่อหักลบกับเงินทุนที่ใช้ในการผลิต ค่าแรง ค่าวัตถุดิบ ค่าอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแล้ว เหลือเงินใช้จ่ายในครัวเรือนไม่มาก บางครัวเรือนมีเงินใช้จ่ายใช้สอยจากส่วนอื่นบ้าง จากลูกหลานบ้าง และจากการประกอบอาชีพอื่น ๆ เสริมบ้าง บางครัวเรือนมีเงินเข้าทางเดียว รวมทั้งภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้บางครัวเรือนมีเงินพอใช้ในครัวเรือน และอีกหลายครัวเรือนที่มีหนี้สิน สาเหตุที่ทำให้เกิดภาระหนี้สินแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้ การทำเกษตร การศึกษาบุตรหลาน การซื้อยานพาหนะ การซื้ออสังหาริมทรัพย์ การเจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และการลงทุนในการทำธุรกิจ เป็นต้น

 

ด้านสิ่งแวดล้อม  ชุมชนส่วนใหญ่มีการจัดเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งของแต่ละชุมชนในตำบลพรสำราญ ชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีบางพื้นที่ที่ยังคงมีปัญหาความสว่างไม่เพียงพอ การใช้สารเคมีทางการเกษตร

 

ด้านสภาวะทางสังคม ชุมชนในบางพื้นที่ยังมีปัญหาด้านยาเสพติด การลักทรัพย์/ลักขโมย การทะเลาะวิวาท และปัญหาความยากจน

 

ความต้องการในการพัฒนาในชุมชน ที่ได้รวบรวมจากแบบสำรวจข้อมูลและสรุปได้ดั้งนี้

  • ต้องการให้นำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสัมมาชีพให้กับผู้ว่างงาน
  • ต้องการอบรมการใช้ปุ๋ยด้ายเกษตรกร
  • ต้องการช่องทางการตลาดสำหรับผู้มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
  • ต้องการการจัดการน้ำใช้สำหรับเกษตรกร
  • ต้องการหน่วยงานเข้าแก้ปัญหายาเสพติด

 

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่สำรวจพบในชุมชนของตำบลพรสำราญ ได้แก่ ทอเสื่อ ทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย กระติบข้าว กระเป๋าสาน ตัดเย็บเสื้อผ้า วิก พวงหรีดและดอกไม้จันทน์

 

 

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  จาการสำรวจผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนในตำบลพรสำราญ ได่แก่

  • การทอผ้าฝ้าย ของชุมชนบ้านสระปะคำ
  • การทอผ้าไหม ของชุมชนบ้านหนองขวางใหญ่

แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งโบราณสถานเก่าแก่ ได้แก่

  • แหล่งโบราณสถานเก่าแก่ ที่วัดบ้านโนนเมือง
  • แหล่งโบราณสถานเก่าแก่ คูบ้านสระบัว
  • ไร่ดินชุ่มฟ้า สถานที่ท่องเที่ยว

นอกจากประเมินและวิเคราะห์ภาพรวมของตำบลพรสำราญแล้ว ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจบริบทของชาวบ้านในแต่ละชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลวิถีชีวิตของชาวบ้าน การประกอบอาชีพของชาวบ้านตามข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

 

ทั้งนี้ ดิฉันและทีมงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ภาพรวมของชุมชนในพื้นที่ตำบลพรสำราญ สรุปปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาที่พบในชุมชนและหาแนวทางการพัฒนาชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู