โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน

ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่

 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวนิภาพร แขนคันรัมย์

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม 2564

ภาพประกอบการอบรม

 

ผลิตภัณฑ์เสื่อของชาวบ้าน

          ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของ ประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษา ได้รับผลกระทบ อย่างรุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการ สร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการ ของพื้นที่อย่างแท้จริง จึงต้องมีหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อลงพื้นที่ดำเนินงาน ทำงานประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน เพื่อเข้าถึงปัญหาและความต้องการของชาวบ้านที่แท้จริง

จากที่ทีมผู้ปฏิบัติงานได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและสอบถามผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชน และได้สรุปว่า ผลิตภัณฑ์ทอเสื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและควรจะมีการเพิ่มมูลค่าได้ด้วยการพัฒนาลวดลาย การแปรรูปที่หลากหลาย รวมถึงต้นกกหรือต้นไหลซึ่งเป็นวัสดุที่นำมาใช้ในการทอเสื่อนั้น สามารถนำไปสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น รองเท้า หมวก กระเป๋า เป็นต้น ซึ่งถ้าหากชาวบ้านสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานที่หลากหลายก็จะยิ่งเพิ่มความต้องการการซื้อ ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน จึงได้จัดหาวิทยากรมาอบรม ให้องค์ความรู้แก่ชาวบ้าน ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทอเสื่อ การแปรรูปที่หลากหลาย ในโครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ ซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือและให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการนี้จะทำให้ชาวบ้านนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือน และสามารถส่งออกเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

                              

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

อื่นๆ

เมนู