นางสาวปาริฉัตร ตอรบรัมย์

กลุ่ม นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ เกิดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้นอีกครั้ง แต่ในรอบนี้เป็นการเกิดขึ้นที่รุนแรงกว่ารอบที่ผ่านมา จึงทำให้รัฐบาลทำงานอย่างหนัก รวมไปถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่างเหน็ดเหนื่อยกันทุกคน หน่วยงานของรัฐจึงมีมาตรการ ในการป้องกันให้กับประชาชน โดยการสวมหน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือ เดินทางให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในบางพื้นที่ เป็นพื้นที่สีแดงห้ามบุคคลต่างจังหวัดเข้าหรือออกพื้นที่ แต่ในขณะนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ยังเป็นพื้นที่สีส้ม ยังสามารถป้องกันเชื้อโรค             โควิด – 19 นี้ได้อยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ยังเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนอยู่ จึงได้มีมาตรการให้โรงพยาบาล และสาธาระณะสุขอำเภอ อสม. รวมไปถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งด่านประจำหมู่บ้าน เพื่อตรวจเช็คอุณหภูมิ บุคคลเข้าออกหมู่บ้าน

ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีโครงการให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่                บ้านพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ “รุกคลีนเคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยมีแผนปฏิบัติงานให้ความรู้และความเข้าใจกับโรคโควิด – 19 มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งชักชวนให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมใจกันฉีดวัคซีน ผู้ปฏิบัติงานได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนมาลัย มาให้ความรู้แก่ชาวบ้าน

ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน นักเรียนนักศึกษา ในหมู่บ้านเป็นอย่างดี และชาวบ้านได้ลงทะเบียนการฉีดวัคซีนมากยิ่งขึ้น เมื่อได้รับข้อมูลจากกลุ่มทีมผู้ปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู