ข้าพเจ้านายรัตน์ภิรมย์ เดิมทำรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานในหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1) ประเภทบัณทิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานในระยะแรก ณ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

     การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสอบถามตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

     ซึ่งการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นการลงปฏิบัติงานครั้งแรกในการทำงาน โดยตำบลพรสำราญ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 19 หมู่ โดยบัณฑิตจบใหม่รับผิดชอบเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 6 หมู่ ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองขวางใหญ่ หมู่ 7 บ้านสระบัว หมู่ 8 บ้านหนองดุมน้อย หมู่ 9 บ้านสระปะคำ หมู่ 14 บ้านจังหัน และหมู่ 17 บ้านหนองขวางน้อย ก่อนมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการชี้แจงรายละเอียดของการทำงานกับผู้ปฏิบัติงาน และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนของการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ

     จากการลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ได้พบว่า หมู่ 1 บ้านหนองขวางใหญ่ นิยมเลี้ยงวัว ปลูกอ้อยเพราะจากสภาพภูมิประเทศแล้วนั้น ตำบลพรสำราญ มีพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกด้วยพร้อมยังมีโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ ที่อยู่ติดกันกับพื้นที่ของตำบล จึงทำให้ชาวบ้านในเขตปกครองตำบลพรสำราญปลูกอ้อยเป็นส่วนใหญ่

     อุปสรรคคือตอนกลางวันชาวบ้านไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะต้องออกไปทำงาน ทั้งสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยมีฝนตกและสุนัขตามชุมชนคอนข้างดุ ทำให้วันแรกในการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามคอนข้างยากลำบาก ทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงมีการประชุมวางแผนการทำงานกันใหม่ในวันถัดมา โดยวันแรกที่ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม ใช้วิธีเดินเก็บข้อมูลแต่ในวันถัดมาได้ใช้ยานพาหนะในการเก็บแบบสอบถามจากบ้านหลังหนึ่งไปอีกหลัง จึงทำให้การเก็บแบบสอบถามในวันถัดมาเป็นไปได้ด้วยดี

     ส่วนปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามคือ ถนนชำรุด และในพื้นที่ชุมชนมีน้ำไม่เพียงพอใช้ในช่วงฤดูแล้ง และสุดท้ายนี้ชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้านให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล จาการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทำให้การเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ครั้งแรกเป็นไปด้วยดี

                           

 

                           

อื่นๆ

เมนู