ข้าพเจ้า นายสิริวัฒน์ ธนพชรรัชต์ บัณฑิตจบใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานของเดือนกุมภาพันธ์

ข้าพระเจ้าได้รับมอบหมายหน้าที่ในเดือนมีนาคม ได้ลงพื้นที่ในตำบลพรสำราญทั้ง 19 หมู่บ้าน สำรวจพบว่า ชาวบ้านส่วนมากทำอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่เป็นหลัก เช่น ทำนา ทำไร พืชสวน และอื่นๆอีกมากมาย เช่น ปลูกข้าว ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา และอื่นๆ  และการเลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายประเภทส่วนมากที่พบการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายและบางส่วนเลี้ยงเพื่อบริโภค สัตว์ที่เลี้ยงเช่น วัว ควาย ไก่พื้นเมือง เป็ด อื่นๆ และได้ลงดูการทำงานของชาวบ้านบางส่วนหรือกลุ่มตัวอย่างในการปลูกมันสำปะหลังและวิธีการเก็บเกี่ยวพืชผลและได้สอบถามชาวบ้านถึงความต้องการในการให้ทีมงานของเราเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ

พบว่าชุมชนมีความต้องการให้เข้าไปช่วยเหลือและอบรมเกี่ยวกับการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านหรือในพื้นที่และให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆในการทุ่นแรงในการทำงานเพื่อให้เกิดรูปแบบการทำงานต่างๆ แบบใหม่เกิดขึ้นกับชุมชนและประหยัดเวลาในการทำเกษตรกรรม จะทำให้มีการพัฒนาอาชีพเกษตรอย่างมากในชุมชนของตำบลพรสำราญทั้ง19หมู่บ้านจะช่วยในเรื่องกระตุ้นรายได้ของชุมชนอีกทั้งชุมชนก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากการที่ทำงานแบบเดิมๆได้ความรู้ใหม่ๆนอกเหนือจากความรู้ที่เคยมีอยู่แล้ว ดังนั้นชุมชนจึงมีความต้องการการอบรมให้เข้าถึงหมู่บ้านอย่างมากเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า

อื่นๆ

เมนู