บทความประจำเดือนมิถุนายน

เรื่อง การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ข้าพเจ้านายรัตน์ภิรมย์ เดิมทำรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานในหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0

และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)

ประเภทบัณฑิตจบใหม่

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนจำนวนมาก รัฐบาลจึงเห็นถึงความเดือนร้อน และปัญหาสุขภาพของประชาชน และต้องการเปิดประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้า ในการเปิดประเทศซึ่งจำเป็นจะต้องมีความปลอดภัย โดยเฉพาะประชาชน ซึ่งการฉีดวัคซีนในระดับบุคคล คนนั้นจะมีความปลอดภัยอยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้เกิดภูมิคุ้มกันในระดับประเทศต้องมีจำนวนผู้ได้รับวัคซีนประมาณ 60% ของประชากรในพื้นที่พวกเราชาว U2T จึงเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่อร่วมกันฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งนี้

ทีม U2T ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิค ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยลงพื้นที่จัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบละพรสำราญ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโควิค

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID 19

– จัดหาอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค

– รณรงค์การฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID 19

ทีมงาน U2T ตำบลพรสำราญได้นำอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปมอบยังสถานที่ต่างๆ ภายในตำบลพรสำราญ ได้แก่

วัดพรสำราญ

โรงเรียนบ้านพรสำราญ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรสำราญ

กิจกรรมที่ 1 รุก คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชนประกอบไปด้วย 3 Step ได้แก่

Step 1 คลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย สิ่งที่ต้องมีคือ สร้างความปลอดภัย ป้องกันเชื้อโควิดง่าย ๆ เริ่มต้นที่บ้านของเรา อย่าลืมล้างมือทุกครั้งหลังออกจากบ้าน

Step 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหลังออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคม

Step 3 จัดหาเครื่องมือให้พอ และพร้อมกับสถานการณ์โควิด-19  จัดหาอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันการระบาดของโควิด-19ให้พอ และพร้อมใช้งาน

กิจกรรมที่ 2 รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด

รวมพลังชาว U2T ร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด ด้วยการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติก่อน และหลังฉีดวัคซีน เร่งสำรวจคนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เร่งสร้างความมั่นใจ และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ และคนในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีน

รวมพลังฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน ด้วยความปรารถนาดีจาก โครงการ U2T

อื่นๆ

เมนู