AG 03 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นายวิทยา  รักษ์ศรี ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

เรื่อง  การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน  ต.พรสำราญ อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานของเดือนกุมภาพันธ์

ระยะแรก ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการนัดประชุมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ เพื่อวางแผนการทำงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสำโรง บ้านหนองเสม็ด บ้านตะคร้อ บ้านหัวถนน บ้านหนองกุง บ้านพรสำราญ และบ้านผักกาดหญ้า เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำแบบสอบถามของคนในชุมชนเกี่ยวกับ แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของคนในชุมชน

ลักษณะทางกายภาพตำบลพรสำราญ  เป็นพื้นที่ราบสูง อยู่ทางทิศใต้ของ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ มีพืชเศรษฐกิจ  อย่างเห็นแบบง่ายคือ   อ้อย  มันสำปะหลัง  ยางพารา  ข้าว อินทผลาลัม เป็นหลัก

ข้าพระเจ้าได้รับมอบหมายหน้าที่พร้อมกับผู้ปฎิบัติงานท่านอื่นเข้าสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญในหัวข้อ16 เป้าหมาย และสอบถามข้อมูลพื้นฐานของตำบลพรสำราญเพื่อจะนำมาประมวลข้อมูลพื้นฐาน 16 เป้าหมาย จะได้นำข้อมูลนี้ไปต่อยอดในการลงพื้นที่ต่อไปและได้นำส่งหนังสือขออนุญาตลงพื้นที่แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ และผู้นำชุมชนทั้ง19หมู่บ้าน

ต่อมา ได้ลงพื้นที่ บ้านสำโรง บ้านหนองเสม็ด บ้านตะคร้อ บ้านหัวถนน บ้านหนองกุง บ้านพรสำราญ และบ้านผักกาดหญ้า เมื่อได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่า บางส่วนเป็นวัยทำงานได้ไปทำงานนอกพื้นที่ตำบลพรสำราญ เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและ คนที่อยู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งอาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น และอาชีพเสริมจะมีกลุ่มทอผ้าไหม ทอเสื่อ ส่วนการสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด 19 คนในชุมชนมีการป้องกัน โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ใช้เจลแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดและหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโรคระบาดเนื่องจากมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

โดยการลงพื้นที่นั้นคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลและให้ความสนใจในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู