ข้าพเจ้า  นายอาทิตย์  โมกไธสง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :  AG03(2)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPภายในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กล้วยเป็นพืชพื้นบ้านของไทยเราและยังเป็นพืชเศรษฐกิจในยุคนี้  เนื่องจากใช้ประโยชน์ตั้งแต่ลำต้น  ใบ  ไปจนถึงผล  จึงทำให้เกษตรกรสนใจในการปลูกกล้วยน้ำว้ามากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าได้  กล้วยฉาบ  กล้วยตาก  กล้วยอบ  กล้วยแห้ง  ซึ่งเป็นการหารายได้เสริมอีกทางของเกษตรกร

ในเดือน  เมษายน  2564  ข้าพเจ้าได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ทำการปลูกกล้วยน้ำว้าของพ่อสำรอง  โมกไธสง บ้านหัวฝาย หมู่5 โดยเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับการปลูกของพืชชนิดนี้  เบื้องต้นทราบว่าจะนิยมปลูกกล้วยน้ำว้าบริเวณตามคูคันแทนาระยะห่างระหว่างต้นในระยะ  3คูณ3 เมตร  การปลูกกล้วยควรเลือกช่วงฤดูฝนจะเหมาะที่สุดเพราะจะทำให้โอกาสรอดของต้นกล้วยน้ำว้ามีโอกาสรอดสูงเพราะในดินจะดูดซับน้ำเอาไว้  หลังปลูกเสร็จจะนำฟางมากลบไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อรักษาความชื้น  กล้วยน้ำว้าเมื่อมีอายุ  8-12 เดือน  นับจากวันปลูกจะให้ผลผลิตนำไปจำหน่ายโดยจะขายเป็นหวีหรือเป็นเครือตามท้องตลาดรับซื้อ

ทั้งนี้ขอขอบคุณคุณพ่อสำรอง  โมกไธสง ที่ให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วยครับ

 

อื่นๆ

เมนู