ข้าพเจ้า  นายอาทิตย์  โมกไธสง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG03(2)

ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : AG03(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม  2564 เวลา 11.00 น. ณ บ้านหนองบัว ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าเยี่ยมชมสวนผักของชาวบ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงในพื้นที่ตำบลดอนกอกที่ได้ทำการปลูกผัก  ซึ่งพื้นที่ในการปลูกผักของชาวบ้านมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไป  โดยสวนผักของแต่ละคนแต่ละหมู่บ้านมีแนวคิดที่ปลูกไม่เหมือนกัน  บางสวนจะปลูกแบบผสมผสานโดยมีพืชผักต่างๆที่หลากหลาย รวมถึงไม้ผลในพื้นที่เดียวกัน อาทิเช่น  มะม่วง น้อยหน่า  พริก  มะเขือเทศ  มะละกอ  ข้าวโพด  เป็นต้น

บางสวนมักนิยมปลูกหอมเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งจะปลูกเฉพาะหอม  ที่เรียกว่า หอมแบ่ง  ลักษณะของหอมโคนต้นจะมีสีขาวนวล  ใบอวบเขียวงาม โดยระบบการจัดการของสวนมีการจัดการอย่างเป็นระบบโดยการติดตั้งแผงโซร่าเซลล์ในการบริหารจัดการน้ำจากแสงอาทิตย์  ถือเป็นวิวัฒนาการแบบใหม่และตอบโจทย์ในการทำการเกษตรอย่างยิ่ง

 

 

อื่นๆ

เมนู