นายอาทิตย์  โมกไธสง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :  AG03(2)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPภายในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในสังคมเกษตรกรรม  ประชากรเกือบทั้งตำบลดอนกอก ยึดถืออาชีพหลักในการทำนา  โดยจะปลูกข้าวไว้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน  ซึ่งการทำนาในพื้นที่ตำบลดอนกอกดังกล่าวจะนิยมทำนาปีโดยปกติแล้วจะเริ่มต้นช่วงการทำนาราวเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในการทำนาด้วย

การทำนาปลูกข้าว หลักๆจะทำกัน  2 ประเภทด้วยกัน คือ

1.การทำนาดำ

2.การทำนาหว่าน

การทำนาดำ เป็นวิธีการทำนาที่มีการนำเมล็ดข้าวไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว้ (แปลงกล้า)ให้งอกเป็นต้นกล้า แล้วถอนต้นกล้าไปปักดำในกระทุ่งนาที่เตรียมไว้ และมีการดูแลรักษาจนให้ผลผลิต การทำนาดำนิยมในพื้นที่ที่มีแรงงานเพียงพอ

การทำนาหว่าน เป็นการปลูกข้าวโดยการหว่านเมล็ดลงไปในนาที่เตรียมพื้นที่ไว้แล้วโดยตรง เป็นวิธีการที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากประหยัดแรงงานและเวลา

การปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าวในนา  ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝนหมดพอดี ในช่วงปลายปีและการเก็บเกี่ยวของแต่ละพื้นที่นั้นอาจจะแล้วเสร็จไม่พร้อมกัน เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีสภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู