ชื่อทิพย์เกษร จันโทศรี (บัณฑิตจบใหม่)

AG-03-(2) ตำบลดอนดอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

                 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm vaccines)   จำนวน 5,000 โดส ฉีดให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

                 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVIT-19 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm vaccines) ในนามหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว ) พระราชทานให้ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน COVIT-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีน รวม 5,000 โดส (2,500 ราย) โดยมีการกระจายวัคซีนไปยังทุกอำเภอ และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการฉีดวัคซีนพระราชทานในหมู่บ้านและชุมชน ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. โรงพยาบาลอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอาทิเช่น สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง มารับวัคซีนซิโนฟร์าม (Sinopharm vaccines) “พระราชทานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” แบบไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถวอร์คอิน (Wlak in) เข้ามาได้เลย ณ หอประชุมอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการฉีดเข็มแรก ในส่วนของนายชัยณรงค์ ตั้งวงค์ประเสร็จ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ได้นัดปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านของตำบลดอนกอก เพื่อเกณฑ์ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางในชุมชนหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอาทิเช่น สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ให้ไปรับวัคซีนซิโนฟร์าม (Sinopharm vaccines) “พระราชทาน” เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจาก COVIT-19

                 ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้ฉีดวัคซีนพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเทอญ

 

อื่นๆ

เมนู