ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต เพราะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ให้ปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งของอินทรียสารและแร่ธาตุที่สำคัญ กล่าวได้ว่าป่าไม้เป็นระบบนิเวศที่รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้ เป้าหมายสูงสุดของการอนุรักษ์ป่าพัฒนาชุมชนและวัด นั่นคือ การที่คนในชุมชน มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน การพัฒนาชุมชน จะเห็นได้ว่าแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานร่วมกับประชาชนได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ทำงานจะต้องมีความเข้าใจในแนวความคิดในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดีเสียก่อน จึงจะสามารถ ดาเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ในช่วงต้นเดือนธันวาคมได้มีการวางแผนกิจกรรมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้แนวคิดอนุรักษ์ป่าพัฒนาชุมชนและวัด ผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีแนวคิดร่วมกันว่าเราจะมีการชักชวนชาวบ้านที่มีจิตอาสามาช่วยดำเนินงานพัฒนาชุมชนและวัดโดยปรึกษาหารือกับอาจารย์ผู้ดูแลและประสานงานกับชาวบ้านเพื่อนัดหมายวันและเวลาลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พื้นที่ที่เราจะเข้าไปพัฒนานั้นก็คือวัดป่าบ้านหนองบัว ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านที่เป็นจิตอาสาจะต้องทำดังนี้

  1. ทำบุญถวายสังฆทานที่วัดป่าเพื่อเป็นกุศลต่อผู้ที่ร่วมบุญ
  2. ถวายต้นไม้และอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่วัดเพื่อใช้ประโยชน์
  3. ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวัดป่าตรงที่มีพื้นที่ว่าง
  4. เก็บขยะและกวาดพื้นที่ชุมชนและบริเวณวัด
  5. ทำความสะอาดห้องน้ำวัด

กิจกรรมแรกที่เราจะทำเป็นอันดับแรกก็คือ เข้าไปกราบพระในศาลาวัดและทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์และนำต้นไม้รวมถึงอุปกรณ์ปลูกต้นไม้และอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เราจัดเตรียมมาถวายให้แก่วัดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป หลังจากนั้นเราได้มีการลงมือปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ที่ต้นไม้ขาดหายไปเพื่อผืนป่าในชุมชนของเรา หลังจากปลูกต้นไม้เสร็จเราก็แบ่งหน้าที่กันโดยกลุ่มแรกจะมีหน้าที่เก็บขยะบริเวณวัด อีกกลุ่มก็พากันเก็บกวาดขยะและใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นลงมา กลุ่มสุดท้ายก็พากันไปทำความสะอาดห้องน้ำวัด

สิ่งที่ได้จักการปฏิบัติงานในครั้งนี้ก็คือการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ จะก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความรักผูกพันธ์ต่อโครงการนั้นๆ จะช่วยเน้นย้ำให้เกิดความรู้สึกว่า โครงการนั้นเป็นความรับผิดชอบ และเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเขาเอง

อื่นๆ

เมนู