ข้าพเจ้า นางประภาพร พลนอก ผูู้ปฎิบัติงานในหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลดอนดอก อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์   ประเภทประชาชน ได้ลงพื้นทึ่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านหนองบัวหมู่9 ตำบลดอนกอก อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด  บุรีรัมย์   ในระหว่างงวันทึ่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิยาลัย สร้างแก้วในประเทศ(AG03(2)

 

 

    ข้าพเจ้าได้ทำการเก็บข้อมูลโดยการสอบถามผู้ใหญ่บ้านนาย วิทูล พลนอก บ้านหนองบัวหมู่ที่9 เพื่อขออนุญาตในการเข้าไปสำรวจคนในชุมชนในครั้งนี้ ผลสำรวจพบว่าในชุมชนมีอาชีพหลักคือทำนาและอาชีพเสริม คือเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ พอหมดหน้าทำนาก็ออกไปรับจ้างนอกพื้นที่ จากการสำรวจคนในชุมชนพบว่ามีความต้องการอาชีพเสริมหลังจากว่างเว้นจากการทำนาเพื่อเพิ่มรายได้ บางครอบครัวมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาและปลูกผักไว้บริโภคและจำหน่ายภายในหมู่บ้าน และจะมีร้านค้าให้บริการในชุมชน1 ร้าน

ภาพทึ่1ภาพกิจกรรมการปลูกผักของคนในชุมชนเพื่อใช้บริโภค

ภาพที่2.การขุดบ่อเลี้ยงปลาเพื่อไว้บริโภคภายในครัวเรือน

ภาพที่3 การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม

ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน นายวิทูล พลนอก และคนในชุมชนเป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูล ตลอดการทำงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู