การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์

ในการลงพื้นที่ของหมู่บ้านแรกโดยลงเก็บข้อมูลหมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยการเก็บข้อมูลของแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และการเก็บข้อมูลของแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 การลงไปเก็บข้อมูลได้เข้าไปขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านขอลงพื้นที่ในการเข้าสำรวจข้อมูลครัวเรือน ในหมู่บ้านหนองแวง พบว่าส่วนใหญ่คนในชุมชนจะประกอบอาชีพการทำเกษตรกร การทอผ้าไหม และการรับจ้างทั่วไป ซึ่งคนในชุมชนที่เข้าไปสำรวจส่วนมากจะเป็นคนในช่วงวัยกลางคน และจากการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดของคนในชุมชนหมู่บ้านหนองแวง ทุกคนร่วมมือกันป้องกันโรคโควิดเป็นอย่างดี  เช่น การที่ออกไปสถานที่ที่คนเข้าไปรวมกันจำนวนมากจะมีการสวมแมส และใช้เจลล้างมืออยู่เสมอในการการป้องกันเบื้องต้น อีกกลุ่มที่มีการออกไปซื้อของใช้ในการตุนไว้เพราะไม่อยากออกนอกบ้านเพราะกลัวโควิด-19

อื่นๆ

เมนู