การเกษตรแบบยั่งยืนบนวีถีชุมชนตำบลดอนกอก

ความหมายของเกษตรแบบยั่งยืน  คือการทำเกษตรแบบผสมผสาน เน้นความสมดุลตามระบบนิเวศ ผลผลิตออกมาไม่มากจนล้น เป็นการส่งเสริมเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง เน้นการสร้างผลผลิตแบบพอเพียงเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงาน   ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ จึงทำให้มีโอกาสได้พบกับ  คุณตาเจริญ เหมือยไธสง  ชาวบ้าน  บ้านโคกกุง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานจึงขออนุญาตสอบถามข้อมูลซึ่งได้ข้อมูลดังนี้ คุณตาเจริญ เหมือยไธสง มีอาชีพ   ทำนาเป็นหลัก ซึ่งการทำนาจะทำเพียงครั้งเดียวในหนึ่งปี เพราะขาดแคลนน้ำ หลังจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวก็ว่างงาน คุณตาจึงแบ่งที่ดินมาขุดบ่อ เพื่อเลี้ยงปลา เลี้ยงหอยขม ปลูกผักต่างๆโดยใช้น้ำจากบ่อที่ขุดไว้ นอกจากนั้นคุณตายังแบ่งแปลงนามาทำไร่ข้าวโพด โดยใช้ประโยชน์จากน้ำในบ่อด้วยเช่นกัน  แปลงข้าวโพดของคุณตาจะแบ่งปลูกเป็นแปลงอายุ ไล่เรียงกันตามสัปดาห์ คุณตาจึงมีผลผลิตจากข้าวโพดออกขายทั้งปี จากอาชีพเสริม มาเป็นรายหลัก ให้ตาและครอบครัว เฉลี่ยแล้วที่เดือนล่ะ หนึ่งหมื่นบาท นอกจากข้าวโพด คุณตายังมีปลา  มีหอยขม และผักสวนครัวต่างๆไว้ขายให้คนในชุมชนอีกด้วยค่ะ

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหลายหมู่บ้าน ทำให้พบว่า เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรแบบยั่งยืนเกษตรผสมผสาน และเกษตรแบบพอเพียงนั้น สามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกวิถีชุมชนได้เป็นอย่างดี  หากชุมชนหัดมาให้ความสนใจการทำเกษตรแบบยั่งยืน จะทำให้เรามีรายได้เลี้ยงครอบครัวไม่ต้องพึ่งระบบเศรษฐกิจมากจนเกินไป ในส่วนของตำบลดอนกอกยังมีอีกหลายอาชีพ เช่น ปลูกผัก  เลี้ยงโค การทอผ้าไหม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะขอกล่าวในครั้งต่อไปนะคะ

: ขอขอบพระคุณคุณตาเจริญ เหมือยไธสง  เกษตรกรผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู