ก่อนจะเป็นผ้าไหมผืนงาม

 

 

ผ้าไหมผืนงาม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ลวดลาย

ความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละภาคแต่ละจังหวัด การทอผ้าไหมของประเทศไทย

ในอดีต เป็นการทอเพื่อทำเป็นเครื่องนุ่งห่มใช้ในครัวเรือน  นิยมใช้ในงานพิธีสำคัญต่างๆ

แต่ในปัจจุบันผ้าไมไทยได้รับความนิยมและโด่งดังไปทั่วโลก

แต่กว่าจะมาเป็นผ้าไหมผืนงามนั้น จะนำมาทำความรู้จักกับหนอนไหมแหล่งกำเนิด

ของผ้าไหม หนอนไหมเป็นผีเสื้อกลางคืน ชนิด Bombyx mori อยู่ในวงศ์ Bombcidac

ตัวอ่อนเรียกว่า ตัวไหมหรือหนอนไหม เติบโตด้วยการกินใบหม่อนเป็นอาหาร เมื่อโตเต็มวัยจะถักเส้นใยหุ้มตัว เราเรียกส่วนนี้ว่าฝักไหม ก่อนกลายเป็นดักแด้ เพื่อฟักตัวเป็นผีเสื้อต่อไป

เราจึงนำส่วนที่เป็นฝักไหมมาต้มเพื่อดึงเส้นใยออกมา จนกลายเป็นเส้นไหม และนำมาผ่านกระบวนการฝอกสี มัดหมี่ตามลวดลาย จนกลายเป็นเป็นผ้าไหมผืนงาม

หนอนไหม

 

ต้นหม่อน(อาหารหนอนไหม)

 

อื่นๆ

เมนู