จิตอาสาเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล”

ข้าพเจ้านายปรีชาพล ผึ่งไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้เข้าร่มกิจกรรมกับพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี “ทำความดีเนื่องในโอกาสเดือนมหามงคล” โดยมี นายประคอง ก๊วยเจริญ นายอำเภอนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาเอามื้อสามัคคี” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”  เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมกันทำความดีจิตอาสาบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์  ณ พื้นที่แปลงเกษตรของ นางไพลิน เกษศรี บ้านคอกวัว หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เกษตรอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ปลัดอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดล นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

                   

จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อให้เห็นผลสำเร็จจากพื้นที่จริง อันจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน โดยการที่จะพัฒนาพื้นที่แปลงเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”  ช่วยพลิกฟื้นผืนดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี รวมถึงการปลูกป่า ๕ ระดับ เพื่อนำมาใช้สอย สร้างรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ครัวเรือน

สำหรับกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี ประกอบด้วย

  1. กรรมเอามื้อสามัคคีปลูกป่า 5 ระดับ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
  2. ห่มฟาง
  3. กิจกรรมเอามื้อสามัคคีทำปุ๋ยหมัก

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

                 

                 

อื่นๆ

เมนู