สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้านางประภาพร พลนอก ผู้ปฎิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  สาขาเทคโนโลยี่การประมง(ภาคประชาชน)            ข้าพเจ้าได้ลงพื้นทึ่เก็บข้อมูลเกึ่ยวกับผลิตภัณฑ์ทีีคนในชุมชนทำกันอยุ่แล้วแต่ต้องการเสริมให้ดึขึ้นเพื่อนำไปเป็นสินค้าOTopต่อจากการทอผ้าไหมทึ่ทอกันแถบทุกหมู่บ้าน  ในการนี้ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถามนายชยุต แมงไธสง ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 บ้านโคกสะแทน ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกเมล่อน  ขายทางออนไลน์ ทางเฟส โดยปลูกอยุ่ในบริเวณบ้านของตัวเอง ใช้ระยะเวลาการปลูกประมาณ 2เดือน ก็เก็บผลผลิต ออกจำหน่ายได้ สิ่งต้องการคือต้องการให้ทางวิทยาลัยมาหาแนวทางการตลาดหรือต่อยอยกาคผลิตให้ได้เพิ่มมากขึ้นและจัดเป็นศูนย์ทีองเทึ่ยวและแหล่งเรียนรุ้ได้ซึ่งหมุ่บ้านนี้ห่างจาก ม.7ทึ่ทอผ้าไหม ประมาณ 2กิโลเมตร และสิ่งที่โดดเด่นในตำบลดอนกอกคือวัดทรงธรรมตั้งอยุ่ ม.4ห่างจาก อบต.ดอนกอกมาทางทิศตะวันออกบ้าน จะเจอวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สุดซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้แก่ผู้มาเยือนและคนในชุมชนเป็นอย่างดี  โดยมี่ท่านพระครูสังฆรักษ์ แสนภูมิ ปันทิโต เป็นเจ้าอาวาส                                                         ข้าพเจ้าขอขอบคุณนายชยุต แมงไธสง ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 บ้านโคกสะแทนทึ่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ                            ขอขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู