สวัสดีค่ะข้าพเจ้า นางสาวแสงดาว หม้อไธสง(ภาคประชาชน AG-03-2)
ตำบลดอนดอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(CoviD 19)
ทำให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีพของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก
และการทำงานค่อนข้างมีปัญหาไม่คล่องตัวเหมือนเคย อย่างเช่น
หมู่บ้านการที่ทำการทอผ้าไหมเป็นหลักที่ทำให้ผลผลิตในการทอ
และการขายลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะไม่มีรายการสั่งจองจากลูกค้า
เข้ามาอีกอย่างช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูการทำนาจึงทำให้รายจ่าย
ในครัวเรือนมากกว่ารายรับยิ่งมีโรคระบาดไวรัสโคโรนาเข้ามาทุก
ภาคส่วนของรัฐจึงมีมาตรการเข้มงวการเข้าออกของคนในต่างชุมชน
จึงทำให้ผ้าไหมปริมาณการขายออกได้ไม่ดีเท่าที่ควรและลูกค้าก็ลดปริมาณ
การสั่งจองเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว
เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
Covid 19 เป็นไปในทางที่ดีรัฐบาลจึงมีมาตรการคนในไม่ให้ออกคนนอก
ไม่ให้เข้าและเฝ้าระวังจึงทำให้อยู่อย่างลำบาก

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณชาวบ้านที่ให้ข้อมูล ขอของคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู