1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความฉบับที่4ประจำเดือนพฤษภาคม 2564ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อกลุ่มทอผ้าไหม ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความฉบับที่4ประจำเดือนพฤษภาคม 2564ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อกลุ่มทอผ้าไหม ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

  • ข้าพเจ้านางประภาพร พลนอกผู้ปฎิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทอผ้าไหมเพื่อต่อยอดและรับทราบปัญหาของเกษตรกรในชุมชนช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โควิด 19 เกษตรกรได้รับกระทบมากน้อยเพียงใดจากการได้ลงพื้นที่และได้สอบถามบางครัวเรือน พบว่าได้รับผลกระทบจากสถานกาคณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในครั้งนี้เป็นอย่างมากและยอดการผลิตและยอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ชาวบ้านก็จำเป็นต้องทำการทอผ้าไหมเพราะได้ทำการจัดซื้อเส้นไหมไว้แล้วอีกทั้งช่วงนี้ก็เข้าฤดูทำนาหว่านข้าวด้วยจึงทำให้ยอดการสั่งซื้อลดลง ผลกระทบอีกอย่างทางหน่วยงานภาครัฐได้การจัดกิจกรรมทุกอย่างและห้ามให้คนนอกพื้นที่เข้ามารับผ้าทำให้กษตรกรจำเป็นต้องนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงสัตว์ และทำการ ขุดบ่อเลี้ยงปลาเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนไปด้วย ซึ่งในสถานการณ์นี้คนในชุมชนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบปฎิบัติงานอยุ่ที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เดินทางกลับมาบ้านเกิดจำนวน 4คน ซึ่งได้รับการดูแลอย่างดีในกักตัวอยุ่ในบริเวณบ้านของตัวเอง เป็นอย่างดี

แกะลายหมี่เพื่อนำไปปั่น

ติดป้ายผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

อื่นๆ

เมนู