ข้าพเจ้า นายปรีชาพล ผึ่งไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านโคกกุง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการสัมภาษณ์ประชากรภายในหมู่บ้านว่าคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพอะไรบ้างเช่น ทำนา ทำไร่/ทำสวน   ทอผ้าไหม, ค้าขาย, รับราชการ และอื่นๆ ดังนั้นกระผมจึงได้มีโอกาสพูดคุยสอบถาม นางธนพร โมกไธสง ซึ่งก็เป็นคนในชุมชนที่มีอาชีพหลักคือการทำนาและมีอาชีพเสริมคือได้ทำการเกษตรเป็นการปลูกต้นหอม ส่งขายให้กับตลาดในตัวอำเภอซึ่งเป็นการสร้างรายได้เสริมสร้างอาชีพให้กับครัวเรือนของตนเองซึ่งหลังจากฤดูการทำนาพื้นที่นาจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ นางธนพร จึงเกิดความคิดที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่เลยนำต้นหอมมาปลูกในแปลงนา

                             

โดยต้นหอมที่ปลูกนั้นราคาขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดกลางที่จะรับซื้อในราคาเท่าใด ส่วนมากราคาที่ตลาดรับซื้อจะตกกิโลกรัมละ 25 ถึง 30 บาท จะมีพ่อค้ารับซื้ออยู่เป็นประจำและมีตลาดที่ต้องการต้นหอม เป็นจำนวนมาก ถ้ามีต้นหอมก็จะถอนมาทำความสะอาดแล้วมัดเป็นกิโลกรัม แล้วจะนำไปส่งตลาดในตัวอำเภอและจะได้ รับเงินมาเป็นก้อนซึ่งก็เป็นการเสริมสร้างอาชีพและหารายได้เสริมหลังฤดูการทำนาและทำให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

                             

 

 

อื่นๆ

เมนู