บทความเดือนมิถุนายน   นายศุภฤกษ์ ลีทอง

 

เรื่องผลกระทบโควิด19 ทางด้านการศึกษา

 

เนื่องจากการแพร่ระบาดที่กระจายไปในหลายประเทศทั่วโลกแล้วนั้น หนึ่งในวิธีการรับมือกับการระบาดคือ Social distance  หรือการเพิ่มระยะห่างระหว่างกันในสังคม เพื่อป้องกันการระบาดจากคนสู่คน ซึ่งมาตรการSocial distance นี้ได้ส่งผลอย่างมหาศาลกับทุกวงการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะทางด้านการศึกษามีการปรับตัว ดังนี้   

 

 1. มีการนำระบบการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามาปรับใช้ เพื่อดำเนินการเรียนการสอนต่อไปภายใต้วิกฤติโรคระบาดนี้ ทั้งการสอนสดที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้ทันที่คือเห็นหน้าเห็นตาโต้ตอบสอบถามคุยกันได้ และการสอนแบบวิดีโอที่ผู้สอนสามารถอัดล่วงหน้าและผู้เรียนสามารถมาติดตามภายหลังสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดเรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์แบบสด 

 

2. ระบบการเก็บคะแนนและตัดเกรดจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ลดสัดส่วนของคะแนนจากงานกลุ่มที่มีความจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกันหรือทำร่วมกันได้ผ่านทางออนไลน์ด้วยเครื่องมือทันสมัยต่าง อาทิ 

กูเกิลไดรฟ็   เป็นต้น มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มพิจารณาถึงการเลื่อนการสอบหรือเปลี่ยนการสอบเป็นระบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการชุมนุมกันของนักศึกษาในวันสอบ ทั้งนี้รวมไปถึงการเลื่อนรับปริญญา

 

3.โรงเรียนส่วนใหญ่ของไทยที่อยู่ในช่วงปิดเทอมนั้นก็ลดกิจกรรมระหว่างปิดเทอมลง มีประกาศห้ามบุคลากรและนักเรียนเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเสี่ยง ทั้งนี้ยังรวมถึงผู้ปกครองและคนในครอบครัวของนักเรียนที่จะต้องกักตัว 14 วันหากเดินทางยังประเทศเสี่ยงและกลับมาใช้ชีวิตกับนักเรียน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการระบาดในช่วงเปิดเทอมใหม่ที่กำลังจะมาถึง

 

4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะและความรู้อาทิ ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่ายซัมเมอร์แคมป็ ในต่างประเทศนั้นได้รับผลกระทบโดยตรง การเลื่อนการเดินทางถือเปืนทางเลือกที่ดีที่สุดภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์และเพื่อเปืนการลดความเสี่ยงจากการะบาดของไวรัส โรงเรียนกวดวิชาและโรงเรียนเสริมทักษะประเภทต่าง นั้นถูกประกาศปิดโดยรัฐดังนั้นจึงเริ่มให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ขึ้นทดแทน

อื่นๆ

เมนู